STADGAR

Gäller från  2017

§ 1. Roslagens Stövargille har som syfte att fortlöpande förbättra våra stövarraser såväl
exteriört som jaktligt. Gillet vill verka för god hundhållning och en bra jaktmoral.
Gillet vill medverka för att goda domare utbildas exteriört och för provbedömning.

§ 2. Medlemskap i Roslagens Stövargille erhåller den som är intresserad av stövare och
stövarjakt.

§ 3. Roslagens Stövargilles angelägenheter sköts av en styrelse. Den skall bestå av fem
ledamöter samt två suppleanter. Samtliga utses på årsmötet.

§ 4. Vid årsmötet utses även en revisorer och en suppleant samt valberedning
bestående av två personer.

§ 5. Årsavgiftens storlek fastställs varje år, till det nästkommande året, vid årsmötet.

§ 6. Kallelse till årsmöte eller extra möte skall genom styrelsens försorg, tillställas Gillets
alla medlemmar, senast fjorton dagar före mötet, på sätt som beslutats på föregående
årsmöte.

§ 7. Vid beslut om Gillets upphörande skall detta ske på två vardera följande möten,
varav ett ordinarie årsmöte om minst 2/3 av röstande medlemmar är därom ense.
Vid Gillets upphörande skall Gillets penningmedel samt övriga tillgångar tillfalla
Uppland-Västmanland Stövarklubb.

§ 8. Förslag till ändring/ar av dessa stadgar kan endast behandlas på ordinarie årsmöte.
Ändring av stadgarna kan ske om ändringen delgetts i kallelsen och att 2/3 av
närvarande röstberättigade bifaller ändringen/ar.

Roslagens Stövargilles mål med verksamheten är att:

  • Förbättra stövarraserna både exteriört och jaktligt
  • Verka för stövarjaktens utbredning
  • Verka för god hundhållning och god jaktmoral
  • Gillet verkar också för att jaktprovs- och utställningsdomare utbildas