Möten

Årsmötesprotokoll 2018

När: 2018-02-10

Var: Botmora mellan Gimo och Österby

Antal: 20-tal medlemmar närvarade

 1. Ordförande Lena Dannberg öppnade mötet.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Årsmötet ansågs stadgeenliga utlyst.
 4. Lage Löven valdes till mötesordförande.
 5. Leif Yttergren valdes till mötessekreterare.
 6. Fia Söderberg valdes till justeringsperson för protokollet och till rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse, utdelad, för det gångna verksamhetsåret upplästes av LY och godkändes.
 8. Kassörens ekonomiska redovisning för verksamhetsåret och förslag till budget godkändes. Noterades att Gillet har god ekonomi tack vare medlemsavgifter och generösa sponsorer.
 9. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret upplästes. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelse:

– Ordförande 1år: Lena Dannberg (omval)

– 2 ledamöter på 2 år: Mats Jansson och Leif Yttergren (omval)

– 2 ledamöter på 1 år: Inger Andersson och Roger Westerlund.

– 2 styrelsesuppleanter 1 år: Johan Blom och Arne Hansson (omval).

Val av 1 revisor, samt 1 revisorssuppleant: Lage Löven och Elisabeth Dannberg (omval).

Val av valberedning 2 stycken: Olle Andersson och Jaques Dominguez.

 1. Medlemsavgiften för 2019 bestämdes till 100 kronor.
 2. Inrättande av pris för Årets stövare i Roslagen. Bestämdes att medlemmarna får nominera lämpliga hundar till priset som ska inrättas säsongen 2018/2019. Styrelsen beslutar sen om priset.
 3. Övriga frågor. Rapporterades från dagens harjakt. Fem av sex hundar fick upp hare, både tysk- och svenskhare var på benen. En hare sköts efter två timmars fin jakt. Många menade att det var den bästa harjakten på många år i Gillet.
 4. Avslutning: Johan Blom och BillerudKorsnäs tackades för upplåtande av jaktmark och jaktstuga.

 

2017-02-11

Protokoll. Roslagens stövargilles årsmöte 2017

Plats: BillerudKorsnäs jaktstuga i Botmora vid Österbybruk

Närvarande: Drygt 20-tal medlemmar, några icke-medlemmar

1              Lena Dannberg öppnade mötet och tackade Johan Blom, BillerudKorsnäs som kostnadsfritt ställt både möteslokal och fin jaktmark till förfogande.

2              Dagordningen godkändes.

3              Årsmötet ansågs stadgeenliga utlyst.

4              Till mötesordförande valdes efter votering Lage Lövén.

5              Till mötessekreterare valdes Leif Yttergren.

6              Till justeringsperson och rösträknare valdes Arne Hansson.

7              Verksamhetsberättelsen föredrogs av sekreteraren och godkändes.

8              Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret och förslag till

budget (se bilaga) föredrogs av kassör Inger Andersson och godkändes efter viss förtydliganden.

9              Revisorernas berättelse (se bilaga) för verksamhetsåret föredrogs av Ella Enqvist. Revisorerna ansåg inte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet på grund av vissa enligt dessa oklarheter i den ekonomiska redovisningen. Mötet ansåg dessa av underordnad betydelse och efter votering beviljades styrelsen med överväldigande majoritet ansvarsfrihet, varvid Ella Enqvist, förre Gillet-ordföranden Peter Olsson och ytterligare en person lämnade mötet.

10            Revidering av stadgarna, se bilaga, godkändes med tillägget att styrelsen fick i uppdrag att se över paragraf 6 om pris till bästa hund på jaktprov respektive utställning i östra Uppland och inkomma med ett nytt förslag till årsmötet 2018.

11            Val av styrelse:

Lena Dannberg valdes till ordförande 1år

Valda på 2 år, Roger Westerlund och Inger Andersson. (Valda 2016 på 2 år, Mats Jansson och Leif Yttergren.

Arne Hansson (nyval) och Johan Blom valdes till styrelsesuppleanter 1 år.

Till revisor valdes Lage Lövén och Elisabeth Dannberg till revisorssuppleant.

Till valberedning valdes Olle Andersson och Jaques Dominguez.

12            Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor.

13            Övriga frågor: Johan Blom berättade om den unika älghornssamling som fanns i möteslokalen.

13            Ordförande avslutade mötet.

Vid tangentbordet                                      Justeringsperson

Leif Yttergren                                            Arne Hansson